مسیر شما: میلاد هارونی | مدیر

 آهنگ ببخش 

شعر : داوود رحیمی

تنظیم : فرهاد کیانی

آهنگ هویت من با موضوع ایران

شعر: علی بحرینی

آهنگساز و تنظیم : پویان اعتصامی

 

محتوای مجموعه